Jednoduché účtovníctvo

120.00 € (bez DPH)

144,00 €  (S DPH)

MK SOFT Jednoduché účtovníctvo

Množstvo

Účtovníctvo (jednoduché, podvojné)

Slúži na vedenie kompletnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva firmy. Program umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať doklady pomocou definovaných šablón - predkontácií účtovania. Vytváranie dokladov je jednoduchšie, zaberie menej času a obmedzí vznik chýb pri účtovaní.

základne vlastnosti:

 • vedenie peňažného resp. účtovného denníka - pokladne, bankové účty, interné doklady v domácej a v cudzej mene
 • vedenie valutovej pokladne spôsobom FIFO (kurzy pre výdaj)
 • evidenciu zákaziek, stredísk a kódov pohybov podľa účtového rozvrhu
 • evidenciu pohľadávok, záväzkov, prijatých a zaplatených záloh - Saldokonto
 • jednoduché kompenzácie pohľadávok a záväzkov v domácej aj v cudzej mene
 • automatickú evidencia DPH z dokladov denníka a saldokonta
 • generovanie príkazov na úhradu z pohľadávok a následne generovanie súborov pre spracovanie v homebankingovom resp. internetbankingovom software
 • automatické spracovanie súborov (elektronických výpisov) z homebankingu a internetbankingu s generovaním dokladov peňažného resp. účtovného denníka
 • generovanie výkazov (PÚ) - súvaha, výkaz ziskov a strát, daňové priznanie právnickej osoby, poznámky k účtovnej závierke
 • generovanie výkazov (JÚ) - výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, daňové priznanie fyzickej osoby
 • evidenciu majetku
 • evidenciu jázd vozidiel, evidenciu servisu a nákladov na vozidlá, cestovné príkazy
 • automatické vytváranie periodicky opakovaných záväzkov, pohľadávok, príkazov na úhradu

Mohlo by vás zaujať aj