Obchodné podmienky

Obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a určujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov súvisiace s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú. Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Údaje spoločnosti:

Victory Slovakia, s.r.o.
Púchovská 6849/8, 831 06 Btarislava
IČO:
50661451
DPH:
2120415836
IČ DPH:SK2120415836
Obch. Reg. Okr. Súdu BA I. Odd. s.r.o., vl.č.:
116458/B
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK39 0200 0000 0040 2344 2651

Tel: +421 221 025 585
E-mail: info@victoryslovakia.sk
http: www.victoryslovakia.sk
http: www.victoryslovakia.sk/eshop

 

Kúpna zmluva


Kúpna zmluva určuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Platobné podmienky

Úhrada
Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávka

Tovar je možné objednať:

· prostredníctvom www stránky predávajúceho www.befare.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo      uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.

· e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho podľa informácií uverejnených na www stránkach predávajúceho alebo na adrese : info@victoryslovakia.sk

· poštou

Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie:

· referenčné číslo objednávky kupujúceho

· kontaktnú osobu/firmu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu (definované pri registrácii)

· objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov

· spôsob dodania a adresu dodania

· spôsob platby

Kompletná objednávka
Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom množstve. 

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Spôsob platby

Spôsoby platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky:

- priama platba hotovosťou v sídle spoločnosti Victory Slovakia, s.r.o. 
- dobierkou – platba hotovosťou pri preberaní tovaru

- bankovým prevodom na účet predávajúceho

Doklady

 Faktúra (dodací list)
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Faktúra zároveň tvorí dodací list


Dobropis

- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar. 
- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.

Telefonické informácie

Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.

Reklamné oznámenia kupujúcemu

Predávajúci je oprávnený zaslať na s voje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej reklamy, resp. reklamy.